lunes, 6 de febrero de 2017

Carta abierta al Sr Conseller d'Educació, Investigació, cultura i Esport

"Petició de l'APA "Col.legi Sant Antoni de Pàdua de Carcaixent"

A/A Sr. Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

D. Vicent Marzà Ibáñez

Tots els membres de l'APA d'este col·legi reunits a Carcaixent en sessió ordinària i tenint en compte les actuacions de la Conselleria que vosté presideix, juntament amb multitud de ciutadans; reivindiquem i li exigim:

1.- Que siga respectada la nostra llibertat d'elecció de centre per a l'educació dels nostres fills perquè nosaltres som els primers i últims responsables de la seua educació, la qual finançem amb els nostres impostos indistintament del centre que triem. Esta llibertat d'elecció l'exigim, en qualsevol nivell educatiu i en el nostre cas, des d'infantil fins a batxillerat.

2.- Que l'Administració deixe d'actuar injustament infra finançant l'educació concertada que hem triat per als nostres fills. Segons dades de la pròpia administració és més del 30% més barata, la qual cosa considerem una discriminació positiva cap a l'ideari que lliurement hem triat.

3.- Que la xarxa pública i concertada segueixquen respectant-se mútuament com complementàries. És una demagògia, interessada, perillosa i fortament totalitària enfrontar la xarxa pública i la concertada, fent d'esta última una xarxa subsidiària i creant un problema social inexistent. Molt al contrari segons el nostre ordenament jurídic i el dret internacional la xarxa pública i la concertada són complementàries i així es garantix l'autèntica pluralitat social i democràtica.

4.- Que la responsabilitat política i administrativa de cara a l'educació en cap cas intente suplantar o anul·lar la nostra. Volem triar el tipus d'educació integral que desitgem per als nostres fills.

5.-El nostre Col·legi "Sant Antoni de Pàdua" ni és ni ha sigut en cap moment un col·legi elitista, comprove's amb la procedència i estrat social de les famílies que tenim matriculats als nostres fills en ell.

6.- El nostre Col·legi a més està immers en una constant innovació educativa.

7.- El nostre Col·legi té  a mes un ideari propi que és essencial per a nosaltres i que demanem es respecte en la seua totalitat.


Petición del APA “Colegio San Antonio de Padua de Carcaixent”

A/A    Sr. Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport D. Vicent Marzà Ibáñez


Todos los miembros del APA de este colegio reunidos en Carcaixent en sesión ordinaria y teniendo en cuenta las actuaciones de la Consellería que usted preside, juntamente con multitud de ciudadanos; reivindicamos y le exigimos:

1.- Que sea respetada nuestra libertad de elección de centro para la educación de nuestros hijos pues nosotros somos los primeros y últimos responsables de su educación, la cual financiamos con nuestros impuestos indistintamente del centro que elijamos. Esta libertad de elección la exigimos en cualquier nivel educativo y en nuestro caso concreto, desde infantil hasta bachillerato.

2.-  Que la Administración deje de  actuar injustamente  infrafinanciando la educación concertada que hemos elegido para nuestros hijos. Según datos de la propia administración es más del 30% más barata, lo que consideramos una discriminación positiva  hacia el ideario que libremente hemos elegido.

3.- Que la red pública y concertada sigan respetándose mutuamente como complementarias. Es una demagogia, interesada, peligrosa y fuertemente totalitaria enfrentar  la red pública y la concertada, haciendo de esta última una red subsidiaria y creando un problema social inexistente. Muy al contrario según nuestro ordenamiento jurídico y el derecho internacional la red pública y la concertada son complementarias y así se garantiza la auténtica pluralidad social y democrática.

4.- Que la responsabilidad política y administrativa de cara a la educación en ningún caso intente suplantar o anular  la nuestra. Queremos elegir el tipo de educación integral que deseamos para nuestros hijos.

5.-Nuestro Colegio “San Antonio de Padua” ni es ni ha sido nunca un colegio elitista, compruébese con la procedencia y estrato social de las familias que tenemos matriculados a nuestros hijos en el.

6.- Nuestro Colegio además está inmerso en una constante innovación educativa.

7.- Nuestro colegio tiene además un ideario propio que es esencial para nosotros y que pedimos se respete en su totalidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¿Que es lo que más te gusta del Blog del A.P.A.